Termeni ?i Condi?ii

Acest website, accesibil la adresa hdmag.ro (“Site-ul”), este proprietatea S.C. Sargon Invest S.R.L., cu sediul Calea Giule?ti, Nr. 111, Bl. 5, Sc. B, Et. 6, Ap. 60, Sector 6, Bucure?ti, România, înregistrat? la Registrul comer?ului cu nr. J40/13344/2003, CUI RO15792898 („Sargon”). Prin continuarea acces?rii Site-ului, Vizitatorii sunt ?inu?i s? respecte termenii ?i condi?iile de mai jos.

1. Accesarea Site-ului

Accesarea ?i utilizarea Site-ului se fac pe propria r?spundere.

Toate informa?iile con?inute în site sunt proprietatea Sargon. Sargon î?i rezerv? dreptul de a modifica con?inutul ?i/sau structura site-ului în orice moment ?i f?r? nici o informare prealabil?.

Nicio informa?ie prezent? pe acest site nu va fi considerat? drept ofert? de produse sau servicii. Acest site nu con?ine sfaturi sau recomand?ri cu privire la nici un domeniu de activitate, informa?iile con?inute nefiind un fundament pentru o decizie personal?, remediu naturist, tratament medical sau orice alte decizii pe care vizitatorul le-ar putea lua vizitând Site-ul. Astfel, Sargon nu poate fi responsabil pentru nici un fel de daune prezente sau viitoare ale vizitatorului site-ului.

Orice persoan? care dore?te s?-?i procure unul din serviciile sau produsele prezentate în site va trebui s? contacteze Sargon sau reprezentan?ii comerciali ai acestuia, pentru a se informa atât asupra disponibilit??ii produsului în cauz? cât ?i asupra condi?iilor de achizi?ie, taxelor, tarifelor ?i comisioanelor aferente precum ?i asupra caracteristicilor complete ale produselor.

Toate informa?iile de pe Site au fost cercetate ?i verificate cu aten?ie de c?tre acesta ?i/sau ter?i. Deoarece informa?iile se pot modifica oricând, nu se poate acorda nici o garan?ie cu privire la acurate?ea, caracterul complet sau actual al informa?iilor furnizate. Prin urmare, Sargon nu este responsabil legal pentru nici o pierdere sau pagub? cauzate de informa?ii eronate ?i/ sau incomplete.

Documentele incluse în site con?in doar informa?ii de natur? general? ?i nu implic? nici o obliga?ie din partea cititorului. Distribu?ia lor integral? ?i nealterat?, în forma ?i extensia furnizat? de c?tre Sargon, este permis? si gratuit?. Cu toate acestea, Sargon poate solicita oricând încetarea acestei distribu?ii ?i distrugerea copiilor din sistemele în care acestea se afl?.

Utilizarea bro?urilor, ghidurilor, cererilor, formularelor ?i a altor documente publice de informare este permis? în mod gratuit f?r? ca acestea s? reprezinte o ofert? de a contracta. Utilizarea con?inutului sau recomand?rilor acestora la situa?ii specifice poate diferi de la caz la caz. Prin urmare, Sargon recomand? vizitatorului s? solicite consiliere profesionist? pentru orice problem? specific? pe care o întâmpin?. De?i Sargon a ac?ionat cu o grij? rezonabil? în redactarea acestora, nu î?i asum? nicio r?spundere pentru eventualele erori pe care le poate con?ine, din neglijen?? sau alt? modalitate, ?i nici pentru orice pierderi, de orice natur?, suferite de orice persoan?.

2. Date personale

Prin accesarea prezentului Site ?i completarea de c?tre Vizitatori a datelor lor personale pe Site, ace?tia î?i dau acordul expres ca datele lor personale s? fie prelucrate de c?tre S.C. Sargon Romania S.R.L., ori de câte ori aceasta va considera necesar, în oricare din urm?toarele scopuri: efectuarea de promo?ii, loterii publicitare, marketing, publicitate ?i/sau statistic?. Destinatarii acestor prelucr?ri de date vor fi S.C. Sargon Romania S.R.L., afilia?ii ?i colaboratorii acesteia, ?i/sau alte ter?e persoane.

Sargon se angajeaz? s? protejeze datele personale ale Vizitatorilor acestui Site ?i s? respecte legisla?ia român? în vigoare referitoare la protec?ia datelor cu caracter personal ?i libera circula?ie a acestor date, ?i în special prevederile Legii 677/2001 privind protec?ia datelor personale ?i cele ale Legii 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal ?i protec?ia vie?ii private în sectorul comunica?iilor electronice.

“Datele personale” se refer? la orice informa?ii cu privire la o persoan? fizic? identificat? sau identificabil? ?i, în special la datele personale de identificare furnizate de dumneavoastr?, Vizitatorii acestui Site, cum ar fi numele, prenumele, adresa, num?rul de telefon, adresa de e-mail.

Vizitatorii Site-ului au dreptul de a limita sau interzice folosirea datelor lor personale sau de a solicita întreruperea oric?rei leg?turi a Vizitatorilor respectivi cu prezentul Site în orice moment.

Când va fi necesar, din motive organizatorice, Sargon va putea desemna ter?e p?r?i pentru a procesa sau analiza datele personale ale Vizitatorilor. Site-ul poate fi între?inut de o entitate specializat? ?i oricare dintre promo?iile Sargon va putea fi administrat? prin intermediul unei asemenea entit??i specializate.

Conform legisla?iei române în vigoare, privind protec?ia datelor personale, unele din cele mai importante drepturi ale Vizitatorilor prezentului Site includ:

  • dreptul de a ob?ine la cerere, în mod gratuit, confirmarea faptului c? datele lor personale sunt sau nu sunt prelucrate de c?tre Sargon;
  • dreptul de a-?i retrage consim??mântul pentru procesarea datelor lor personale la care au consim?it anterior;
  • dreptul de a solicita transformarea în date anonime a datelor lor personale, a c?ror prelucrare nu este conform legii;
  • dreptul de a se opune în orice moment, f?r? justificare ca datele lor personale s? fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele unui ter?, sau s? fie dezv?luite unor ter?i într-un asemenea scop.

Orice solicitare a Vizitatorilor în leg?tur? cu datele lor personale colectate prin prezentul Site, se va transmite în scris, dat? ?i semnat?, c?tre Sargon România S.R.L., la urm?toarea adres?: Calea Giule?ti, Nr. 111, Bl. 5, Sc. B, Et. 6, Ap. 60, Sector 6, Bucure?ti, România.

3. Drepturile de proprietate intelectual? ?i industrial?

La intrarea pe Site, fiec?rui Vizitator îi este acordat? o licen?a de utilizare limitat? a Site-ului. Aceast? licen?a îi d? Utilizatorului drept de folosin?? limitat?, dar nu îi confer? exclusivitate asupra con?inutului Site-ului, care va fi folosit doar pentru uz personal. Utilizatorului nu îi este acordat decât dreptul de vizualizare a con?inutului Site-ului, pe monitorul unui singur calculator.

Site-ul este o crea?ie protejat? de dreptul la proprietate intelectual?. Site-ul ?i fiecare din elementele sale componente (m?rci, logo-uri, fotografii, imagini, ilustra?ii, texte, videoclipuri, etc.) sunt proprietatea exclusiv? a Sargon, care de?ine toate drepturile de proprietate intelectual? aferente Site-ului, aceasta neacordând nicio licen?? nici vreun alt drept Vizitatorului care acceseaz? Site-ul.

Reproducerea informa?iilor con?inute pe Site este autorizat? doar pentru informarea personal? ?i privat? a Vizitatorilor. Orice reproducere sau reprezentare, integral? sau par?ial?, a Site-ului sau a elementelor sale componente, indiferent de suportul pe care se afl? ?i sub ce form?, cu alte scopuri ?i mai ales comerciale, este strict interzis?.

4. Aplicabilitate, prevederi finale

Sargon î?i propune s? actualizeze în mod regulat con?inutul Site-ului ?i s? furnizeze Vizitatorilor informa?ii exacte. Totu?i, Sargon nu poate garanta exactitatea sau exhaustivitatea oric?rei informa?ii prezente pe Site. În consecin??, Sargon nu î?i asum? responsabilitatea pentru informa?iile inexacte sau pentru omisiunile prezente pe Site, nici pentru daunele rezultate din intruziunea frauduloas? a unui ter? care modific? informa?iile. Orice eroare sau omisiune trebuie semnalat? c?tre Sargon România S.R.L., la urm?toarea adres?: Calea Giule?ti, Nr. 111, Bl. 5, Sc. B, Et. 6, Ap. 60, Sector 6, Bucure?ti, România.

Sargon î?i propune s? men?in? Site-ul accesibil Vizitatorilor f?r? a-?i asuma totu?i vreo obliga?ie în acest sens. Sargon nu va fi în niciun caz responsabil? de întreruperea accesului la Site ?i de consecin?ele care pot decurge din acest fapt.

Leg?turile de hipertext aflate pe Site pot oferi Vizitatorului posibilitatea de a vizita website-uri partenere. Trebuie avut în vedere îns? c? Sargon nu a verificat con?inutul ?i informa?iile tuturor acestor site-uri ?i ca urmare declin? orice responsabilitate asupra con?inutului, reclamelor, produselor sau serviciilor disponibile pe aceste site-uri, precum ?i asupra folosirii lor de c?tre Vizitator. Decizia Vizitatorului de a recurge la aceste site-uri este strict responsabilitatea acestuia. Crearea de leg?turi de hipertext înspre Site nu este posibil? decât cu acordul scris, ob?inut în prealabil din partea Sargon.

Site-ul poate utiliza "cookies". Acestea sunt fi?iere mici care se salveaz? în calculator având ca scop principal facilitarea navig?rii pe Site ?i personalizarea serviciilor propuse Vizitatorului. Pentru a beneficia de totalitatea func?iilor Site-ului, este recomandat? setarea navigatorului pentru a accepta aceste "cookies". V? inform?m c? pute?i refuza salvarea de "cookies" pe calculatorul dumneavoastr?.

Sargon utilizeaz? mijloace normale de protec?ie împotriva viru?ilor, viermilor ?i a altor atacuri informatice. Cu toate acestea, Sargon recomand? vizitatorului sa verifice cu propriile mijloace fiecare accesare ?i s? utilizeze mijloace de protec?ie adecvate ?i actualizate împotriva atacurilor informatice.

Sargon î?i rezerv? dreptul de a modifica în orice moment informa?iile prezentate pe Site. Orice modificare de utilizare va fi integrat? în prezentul document informativ ?i va fi acceptat? f?r? rezerve de orice Vizitator care viziteaz? Site-ul dup? operarea modific?rii. Sargon nu are nicio obliga?ie de a în?tiin?a vizitatorul asupra modific?rilor operate, acesta având obliga?ia de a se informa la fiecare vizit? despre con?inutul actualizat al prezentului document informativ.

În cazul unei contradic?ii între prevederile prezentului document ?i alte prevederi din diferite sec?iuni ale Site-ului, vor fi aplicabile acele prevederi din sec?iunile specifice ale site-ului.

Dac? una sau mai multe clauze ale prezentului document sunt ilegale, nevalide sau inaplicabile datorit? unor prevederi legale obligatorii sau a unei situa?ii de fapt, atunci acele clauze vor fi automat eliminate din text, celelalte clauze r?mânând în continuare valabile.

Indiferent de loca?ia serverului de g?zduire a acestui site sau a loca?iei de accesare a acestui site de c?tre vizitator (ac?iuni definite conform standardelor din industrie), termenii ?i condi?iile con?inute în prezentul document se supun legii române.